Fonds Mondial de lutte contre le Sida : la Belgique attend le résultat des audits

Suite à des soupçons de malversations dans certains pays, le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et la malaria a décidé début 2011 de confier à un panel d’experts internationaux un audit de la situation. Le rapport de ce panel, attendu en mai ne sera vraisemblablement disponible qu’en septembre. Parallèlement, la Commission…

Wereldfonds voor de bestrijding van Aids : België wacht het resultaat van de audits af

Na vermoedens van verduistering in bepaalde landen, heeft het Wereldsfonds voor de bestrijding van Aids, tuberculose en malaria begin 2011 beslist om de situatie te laten doorlichten door een groep internationale experts. Het verslag van deze groep, dat verwacht werd voor mei, zal waarschijnlijk pas in september beschikbaar zijn. Daarnaast heeft de Europese Commissie niet…

Alfabetisering

Schriftelijke vraag van Meneer Denis Ducarme Vraag : Ter gelegenheid van de Internationale dag van de alfabetisering op 8 september 2010 wees VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon erop dat vrouwen, door te leren lezen en schrijven, een grotere economische zelfredzaamheid kunnen verwerven en beter kunnen participeren in het sociale, politieke en culturele leven van hun land. Nog…

L’alphabétisation

Question écrite de Monsieur Denis Ducarme Question : A l’occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation le 8 septembre 2010, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a rappelé qu’apprendre à lire et à écrire permet aux femmes de renforcer leur "autonomie économique" et leur "engagement dans la vie sociale, politique et culturelle de leur…

Uitwisseling van studenten in het kader van universitaire ontwikkelingssamenwerking

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag : In het kader van de universitaire ontwikkelingssamenwerking kunnen buitenlandse studenten uit ontwikkelingslanden een beurs aanvragen om te studeren in universiteiten en hogescholen in België. Zowel VLIR-UOS (of Vlaamse Interuniversitaire Raad – University Development Cooperation voor Vlaamse associaties) als CIUF (of de Conseil interuniversitaire francophone, voor Franstalige…

Réactions du Ministre Olivier Chastel concernant les déclarations de 11.11.11 sur l’aide publique au développement

Le Ministre de la Coopération au développement, Olivier Chastel, a pris connaissance des propos de M. Bogdan Vanden Berghe, secrétaire général de 11.11.11, avec une certaine circonspection. En effet, il n’a jamais prétendu que la Belgique avait atteint en 2010 les 0.7% du PIB consacrés à l’aide publique au développement (APD),comme le demandait la loi…

Reactie van Minister Olivier Chastel op de verklaringen van 11.11.11 over de officiële ontwikkelingshulp

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, heeft met een zekere terughoudendheid kennis genomen van de uitspraken van Dhr.Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. De Minister heeft namelijk nooit beweerd dat België in 2010 0.7% van het BNI aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) besteedde, zoals werd vooropgesteld in de wet van 2002. Wel werd benadrukt dat…