Op vrijdag 23 december stelde Olivier Chastel in de Kamercommissie Financiën en begroting twee  ontwerpen voor, een over de middelenbegroting voor 2012, het andere over de algemene uitgavenbegroting voor 2012.

« België bevestigt haar engagementen in het kader van het stabiliteitsprogramma 2011-2014. Het deficit voor entiteit I zal in 2012 worden teruggebracht tot 2,4% en dat van de entiteiten II tot 0,4% van het BBP. Om deze doelstellingen te bereiken, moet de federale staat een inspanning doen van 11,3 miljard €. De begrotingsmaatregelen hebben voor 42% betrekking op de uitgaven, voor 34% de op de ontvangsten en voor 24% op diverse maatregelen», zei Olivier Chastel. De regering heeft geopteerd voor een groeipercentage van 0,8% van het BBP in plaats van 1,6% van het BBP.

Er worden drie grote beleidslijnen gevolgd : structurele en toenemende inspanningen voor zowel de uitgaven als de inkomsten met een evenwaardige verdeling over de lage en de hoge inkomens en over de generaties, een actief beleid om meer werkgelegenheid te scheppen en de activiteitsgraad te verhogen en ten slotte een opgevoerde strijd tegen fiscale en sociale fraude.

Voor wat betreft de primaire uitgaven, is het doel de overheidsuitgaven zo veel mogelijk te verminderen, dankzij onder meer een toenemende efficiëntie, zodat de kwaliteit van de overheidsdiensten wordt verzekerd, maar aan een lagere prijs.

« Het is ook ons doel om de arbeidsmarkt te hervormen, om te komen tot een werkgelegenheidsgraad van 73,2% tegen 2020,. Dit betekent dat onze huidige werkgelegenheidsgraad met 5% moet toenemen», verklaarde de Minister over de structurele hervormingen. Daarnaast, « zullen vanaf 2012 de uitgaven in de gezondheidssector ook strikter beheerd worden, zonder evenwel aan de kwaliteit of de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te raken ».

Olivier Chastel herhaalde dat de regering zich bewust is van de factoren doe de groeivooruitzichten negatief kunnen beïnvloeden. « Maar op een zeker moment, moeten de hypothetische discussies stoppen en moet er echt over de inhoudelijke maatregelen worden gesproken. Het werk is niet af na de opmaak van de begroting, dat is slechts het begin van het proces! ».

Er werd een meerjarenplan tot 2014 voorbereid. De impact van de goedgekeurde maatregelen stijgt van 11,3 miljard € in 2012 tot 12,6 miljard in 2013 en 15,3 miljard in 2014. Het aandeel van de uitgavenvermindering stijgt van 42% in 2012 tot 53% in 2014. « De sanering van de overheidsuitgaven is niet enkel een door Europa opgelegde verplichting, maar is ook noodzakelijk om het Belgische sociale model te beschermen en om onze economische slagkracht te behouden», zei Olivier Chastel.

Om het ontwerp van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 te lezen, klik hier .

Om het wetsontwerp voor de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 te lezen, klik hier .

Toespraak van de Minister

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire