Minister van Begroting Olivier Chastel is tevreden met de goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie (het zogenaamde “begrotingsverdrag”).

Dit akkoord voorziet in de implementatie van het Begrotingsverdrag dat België op 2 maart 2012 ondertekende en dat op 1 januari 2013 in werking. Op 29 november 2013 had het Overlegcomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Regeringen van de federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen een akkoord bereikt over de implementatie van het verdrag.  Na de Senaat heeft nu ook de Kamer op donderdag 13 maart dit akkoord over de implementatie van het Verdrag goedgekeurd.

Dankzij de “gouden regel” en het automatische correctiemechanisme moet dit Verdrag de begrotingsdiscipline in de eurozone versterken.  Zo moeten de nationale begrotingen van de deelnemende Lidstaten in evenwicht zijn of een overschot vertonen. Aan deze doelstelling wordt geacht te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel tekort van de algemene overheid de middellangetermijndoelstelling bereikt of het convergentietraject in die richting zoals bepaald in het Stabiliteitsprogramma. De benedengrens is een structureel tekort van 0,5% van het nominaal Bruto Binnenlands Product. Indien significante afwijkingen van de middellangetermijndoelstelling of van het aanpassingstraject in die richting worden vastgesteld, treedt automatisch een correctiemechanisme in werking. Dit mechanisme houdt onder meer in dat de betrokken verdragsluitende partij maatregelen dient uit te voeren om de afwijkingen binnen een welbepaalde termijn te corrigeren.

Raadpleeg hier het samenwerkingsakkoord

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire