De Regering heeft een akkoord bereikt over de begroting 2014 en de maatregelen tot ondersteuning van de competitiviteit, de werkgelegenheid en de koopkracht.

In juni had het Monitoringcomité de in 2014 te realiseren inspanning om onze begrotingsdoelstellingen te waarborgen op 3,370 miljard geraamd voor alle entiteiten van het land.  “We hebben alles in het werk gesteld om onze begrotingsdoelstellingen na te leven” heeft de Minister van Begroting Olivier Chastel verklaard.

“In juli hadden we beslist om structurele maatregelen ten belope van 2,374 miljard, hetzij 0,6% van het bruto binnenlands product, voor 2014 te nemen” herhaalde Olivier Chastel. Met het oog op de afsluiting van de initiële begroting 2014 heeft het Monitoringcomité een actualisering van alle parameters en de meest recente beslissingen van de laatste begrotingscontrole van 2013 in haar rapport in rekening gebracht. Een inspanning van 359 miljoen moest door entiteit I geleverd worden om ons doel van een nominaal tekort van – 2,25% te halen.

Tijdens dit begrotingsconclaaf werd voor 560,8 miljoen euro via bijkomende maatregelen gevonden. Deze inspanning bestaat ten eerste uit een technische correctie van 98,5 miljoen. Gelet op de maatregelen die al genomen werden door de Regering inzake het beheersen van de prijsevolutie verwacht het Planbureau dat de spilindex pas zal worden overschreden in juni 2014 in plaats van in mei. Er zal in verschillende sectoren bespaard worden: 15 miljoen in de gezondheidszorg, 10 miljoen via het Afrikaans Ontwikkelingsfonds, 52,3 miljoen in de interdepartementale provisie (gereserveerd voor de verschillende departementen) en tenslotte een bijkomende 100 miljoen uit de onderbenutting van onze kredieten.

Tenslotte bevat de inspanning een fiscale ontvangst van 118 miljoen euro inzake accijnzen op de biobrandstoffen, aangezien de steun van de Belgische Staat voor de biobrandstoffen op verzoek van de Europese Commissie wordt verminderd. Daaraan worden 109 miljoen toegevoegd in verband met een efficiënt beleid inzake het innen van de fiscale ontvangsten en een bijkomende inkomst van 25 miljoen inzake fiscale regularisatie.

Voor wat betreft de niet-fiscale ontvangsten, zal het dividend van BNP Paribas 33 miljoen euro opbrengen.

Bovendien heeft de Regering beslist om enerzijds de door het Monitoringcomité weerhouden provisie in enkele domeinen voor bijkomende uitgaven toe te kennen en anderzijds om 66 miljoen aan nieuwe uitgaven vrij te maken : 46 miljoen voor de netto kost van het eenheidsstatuut voor werknemers en bedienden, 10 miljoen voor de Belgische strategie inzake cyberveiligheid, 8 miljoen voor de civiele veiligheid en 2 miljoen voor de gerechtskosten.  “De diensten van de politie, de justitie en de civiele veiligheid zijn belangrijk en dienen gewaarborgd te worden voor de bevolking en daarom zullen deze departementen bijkomende middelen krijgen in 2014” heeft Olivier Chastel aangekondigd.

Bovenop de 359 miljoen bepaald door het Monitoringcomité heeft de Regering beslist om een reserve van 135,8 miljoen voor nieuwe maatregelen in verband met de relancestrategie vrij te maken.

Inzake ondersteuning van competitiviteit, werkgelegenheid en koopkracht van de burgers versterken wij de werkbonus (d.i. een verhoging van de nettoloon van de werknemers), de ondersteuning van de jonge werklozen wordt uitgebreid en zal voortaan de jongere jonger dan 30 jaar (in plaats van 27 jaar) betreffen en de werkgeverlasten voor de 4de en 5de banen in de KMO’s worden verlaagd. Deze maatregel vult de maatregelen genomen in 2012 aan die op de eerste drie banen betrekking hadden. “Voor de bedrijven die bijkomende bedienden (4de en 5de) in dienst nemen, vertegenwoordigt dat een minderuitgave van €8000 per jaar!” benadrukte Olivier Chastel.

Om de Europese verplichtingen voorzien door het Two-pack na te leven, zal het ontwerp van de begroting van de federale overheid alsook de voornaamste parameters van de begrotingsontwerpen van de Gemeenschappen en Gewesten tegen 15 oktober aan de Europese Commissie bezorgd worden.

Presentatie van Minister Olivier Chastel tijdens de persconferentie

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire