De omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid werd door Minister van Begroting Olivier Chastel aan de Ministerraad voorgelegd en goedgekeurd.

In de omzendbrief worden de gekozen aanpak en de methode verduidelijkt waarmee de begrotingsdoelstelling inzake uitgaven die voorzien is in 2014 kan verwezenlijkt worden.

Het gaat om bewarende maatregelen die aan de federale overheidsdiensten en aan de federale programmatorische overheidsdiensten, aan het Ministerie van Defensie en aan de Federale Politie opgelegd worden. De omzendbrief geldt ook voor de Instellingen van openbaar nut (ION’s)  en de instellingen die aanverwant zijn of van de federale overheid afhangen en voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid  (OISZ’s), overeenkomstig de modaliteiten verduidelijkt in de omzendbrief.

Ter herinnering: een onderbenutting ten belope van 1,137 miljard euro voor het begrotingsjaar 2014 werd voorzien. Deze wordt verdeeld als volgt : 870 miljoen voor de FOD’s, de POD’s, het Ministerie van Defensie en de Federale Politie; 140 miljoen voor de ION’s en 124 miljoen voor de OISZ’s.

Voor wat betreft de onderbenutting van de kredieten van toepassing op de FOD’s, de POD’s, het Ministerie van Defensie en de Federale Politie (870 miljoen), heeft de Ministerraad beslist om 400 miljoen administratief te blokkeren.

Er wordt bovendien beslist om de kredieten per driemaandelijkse schijf vrij te geven om het toezicht op het uitgavenritme in de loop van het jaar te behouden.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire