Op 2 juli was de Minister van Begroting te gast op BEL RTL met als thema het budgettair akkoord dat de nacht daarvoor moeizaam werd bereikt. Er werden in het kader van de begrotingsaanpassing voor 750 miljoen euro aan nieuwe maatregelen gevonden. Dit is dus meer dan de 524 miljoen euro die het Monitoringcomité vooropstelde. De gesprekspartners zijn het eens geworden over het cijfer van 2,370 miljard euro voor het begrotingsjaar 2014.

Omdat de door het Monitoringcomité gegeven bedragen indrukwekkend waren, was dit een zeer moeilijke oefening maar ik vind dat we deze goed beëindigden: de sanering wordt verder gezet, het is houdbaar, een evenwicht werd bereikt en een aantal maatregelen werd een billijk karakter gegeven. Iedereen draagt inderdaad bij maar in het bijzonder toch de banken van wie we de verantwoordelijkheid in de huidige financiële crisis kennen, de BEVAK’s die nog niet belast waren en de grote bedrijven die ook een belasting zullen betalen waarvan één derde naar de KMO’s zal terugvloeien”, verklaarde Oliver Chastel.

De regering doet dus beter (+ 226 miljoen) dan wat het Monitoringcomité verlangde. Olivier Chastel legt uit dat hij wenste vooruit te blikken : “Het is de 6de begrotingscontrole sinds 2 jaar en na de eerste vijf controles werd telkens slecht nieuws aangekondigd, namelijk een tegenvallende groei. We nemen nu voorzorgsmaatregelen. We willen niet in september-oktober, afhankelijk van de toestand, beginnen met een catastrofale controle. Bovenop de 524 miljoen werd 226 miljoen toegevoegd dat zo als veiligheidsbuffer voor een grotere sereniteit zal dienen” verduidelijkt de Minister.

 Einde van de verzorgingsstaat ?

In het akkoord wordt voorzien dat de schoolpremie in 2013 en 2014 telkens met 15% wordt verminderd, maar de sociale uitkeringstrekkers worden gevrijwaard. De maatregel moet in 2013 21,4 miljoen euro opbrengen.

In 2014 bedraagt de beoogde inspanning 1,5 miljard in de primaire uitgaven en de sociale zekerheid. Inzake gezondheidszorg bedraagt in 2013 de inspanning 88 miljoen euro meer dan bij de laatste controle in maart (geneesmiddelen die meer opbrengen dan voorzien en maatregelen genomen om de uitgaven te beheersen). In 2014 zal de inspanning 635 miljoen bedragen (484 miljoen in uitgavenbeheersing).

Bij een begrotingscontrole is het verantwoord om overal te zoeken waar verdere besparingen kunnen. Inzake gezondheidszorg is het relatief gemakkelijk, de maatregelen die een paar jaar geleden werden genomen, leveren nu resultaten op. Door deze nieuwe berekening wordt noch aan de toegankelijkheid noch aan de kwaliteit van de gezondheidszorg geraakt” verheugt Olivier Chastel zich.

De grote bedrijven zullen de KMO’s helpen

“Geen verhoging van de BTW, geen fiscaliteit op de arbeidsinkomsten, geen fiscaliteit op het klassieke sparen, niets dat de ontwikkeling van de KMO’s kan belemmeren, integendeel”, legt de Minister uit.

In het akkoord wordt in nieuwe ontvangsten voorzien, namelijk via de invoering van een minimumbelasting op de grote bedrijven  die dividenden uitkeren maar tot nu toe geen belasting betaalden. “Dat is het einde van het gebruik van notionele interesten of van overdraagbare verliezen om zo geen belasting te hoeven betalen. Het gaat om een billijke belasting” verklaart hij.

Dankzij een derde van de nieuwe ontvangsten zal het mogelijk zijn om vanaf 1 januari de KMO’s die aanwerven voor 50 miljoen euro bij te staan.

De andere maatregelen

De accijnzen op alcohol en tabak zullen verhoogd worden. Voortaan worden de advocaten btw-plichtig (21%). De intercommunales worden btw-plichtig voor wat betreft hun commerciële activiteiten. Er werd beslist om de BEVAK’s zonder Europees paspoort te belasten. Een roerende voorheffing, die voor de andere producten (behalve het klassieke sparen) geldt, wordt nu toegepast.

Er zal een bovengrens voor de fiscale voorrechten van het diplomatiek personeel  ingevoerd worden.  Dat moet 10 miljoen in 2013 en 20 miljoen in 2014 opbrengen. De departementen hebben opnieuw hun bijdrage moeten leveren om hun uitgaven te beheersen, met name Buitenlandse Zaken en Defensie (104 miljoen euro in 2013), Ontwikkelingssamenwerking, de groeinorm in de gezondheidszorg en Beliris (10 miljoen euro in 2013).

Zondag hebben verschillende vice-Eerste ministers de inhoud van dit akkoord begroet dat als evenwichtig wordt beschouwd. “In crisistijden wordt getoond dat bij het overheidsapparaat wordt bespaard”, beandrukte Didier Reynders waarbij hij opmerkte dat de drie vierden van de inspanning in 2013 door de federale overheid geleverd wordt en dat in 2014 dezelfde verhouding zou toegepast moeten blijven. “Ik veronderstel dat er bij de Gemeenschappen en Gewesten ook begrotingscontroles zullen plaatsvinden” verklaarde hij en hij verzocht ook een inspanning bij de gemeenten, “zelfs als dit niet gemakkelijk is”.

Het is niet gemakkelijk geweest omdat de controle van 2013 de toestand in 2014 moest vooraf beelden. Maar we zijn erin geslaagd. Het akkoord is evenwichtig” besluit Minister van Begroting Olivier Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire