Minister van Begroting Olivier Chastel stelde op woensdag 15 januari in de senaatscommissie het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie (het zogenaamde “begrotingsverdrag”) voor.

Ter herinnering: België had dit Verdrag dat op 1 januari 2013 in werking trad op 2 maart 2012 ondertekend. Op vrijdag 29 november 2013 had het Overlegcomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Regeringen van de federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen een akkoord bereikt over de implementatie van het verdrag.

Dankzij de “gouden regel” en het automatische correctiemechanisme moet dit Verdrag de begrotingsdiscipline in de eurozone versterken.  Zo moeten de nationale begrotingen van de deelnemende Lidstaten in evenwicht zijn of een overschot vertonen. Aan deze doelstelling wordt geacht te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel tekort van de algemene overheid de middellangetermijndoelstelling bereikt of het convergentietraject in die richting zoals bepaald in het Stabiliteitsprogramma. De benedengrens is een structureel tekort van 0,5% van het nominaal Bruto Binnenlands Product. Indien significante afwijkingen van de middellangetermijndoelstelling of van het aanpassingstraject in die richting worden vastgesteld, treedt automatisch een correctiemechanisme in werking. Dit mechanisme houdt onder meer in dat de betrokken verdragsluitende partij maatregelen dient uit te voeren om de afwijkingen binnen een welbepaalde termijn te corrigeren.

De verscheidene beleidsniveaus moesten het voor 31 december met elkaar eens worden over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale overheid en de deelstaten. Op 13 december werd het samenwerkingsakkoord ondertekend door alle entiteiten.  Minister Chastel verklaarde toen: “België komt zijn verbintenissen ten opzichte van de Europese Unie na : voortaan is elke entiteit van het land verantwoordelijk voor het naleven van zijn begrotingsdoelstellingen.”  

“Door de voorstelling van het wetsontwerp in de senaatscommissie kan ook het goedkeuringsproces door de  federale overheid aangevat en vlot behandeld worden” bevestigt Minister Chastel. “De eerste stap daartoe wordt vandaag in de Senaatscommissie gezet.”

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie :
http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.nl.12.pdf

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire