“In het kader van onze budgettaire verbintenissen bevestigt België zijn streven naar de sanering van zijn openbare financiën” heeft Minister van Begroting Olivier Chastel na afloop van de begrotingscontrole verklaard.

“Naar aanleiding van het verslag van het Monitoringcomité, de onderhandelingen met de Europese Commissie alsook de recente beschouwingen van de Hoge Raad van Financiën, heeft de regering besloten het doel van een verbetering van 1% van het structureel saldo voor het boekjaar 2013 te bereiken”.

De koopkracht en de spaartegoeden van de Belgen worden gevrijwaard! De doelstelling was eveneens om de KMO’s te sparen die de economie herlanceren en die zullen bijdragen aan het vinden van een weg uit de crisis. Besparingen worden doorgevoerd in verschillende departementen van de overheid en binnen de sociale zekerheid, zonder daarbij te raken aan de kwaliteit van de dienstverlening voor patiënten.

Uitgaande van het saldo van entiteit I (federale overheid) dat door het Monitoringcomité op 11,049 miljard (hetzij 2,88%), daarbij rekening houdend met het structureel saldo 2012 (10,760 miljard of 2,80% van het bbp), de al gerealiseerde structurele verbetering (1,660 miljard of 0,43%) en het naleven van het doel van entiteit II (748 miljoen – 0,19%), bedraagt de te realiseren structurele inspanning voor entiteit I 1,434 miljard of 0,37%.

Daartoe werden structurele maatregelen genomen, zowel inzake primaire uitgaven, inzake fiscale ontvangsten als op het gebied van de sociale zekerheid. Deze maatregelen hebben een weerslag op de lange termijn, ze zijn dus recurrent waardoor de Regering verder met de sanering van de overheidsfinanciën kan gaan.

In de begroting 2013 zullen de personeels-, werkings- en investeringskredieten gedeeltelijk worden vrijgemaakt. Dit houdt een administratieve blokkering van 400 miljoen euro in.

Deze inspanning van 1,434 miljard omvat een vermindering van de primaire uitgaven (m.b.t. de werking van de overheid) ten belope van 249 miljoen, maatregelen inzake sociale zekerheid en in de gezondheidssector ten belope van 274 miljoen, een verhoging van de fiscale ontvangsten (364 miljoen), diverse maatregelen (293 miljoen) alsook een vermindering van de rentelasten (22 miljoen).“Door de realisatie van deze structurele inspanning krijgen we een nominaal saldo van Entiteit I van 2,46%” heeft Olivier Chastel verduidelijkt.

Powerpoint van de Minister van Begroting

[nggallery id=456]

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire