Zoals elk jaar in januari heeft Minister van Begroting Olivier Chastel samen met de ministers Laurette Onkelinx en Koen Geens de uitvoering van de begroting 2013, de raming van het vorderingensaldo, de schuldgraad en een raming inzake de sociale zekerheid voorgesteld.

Volgens de laatste ramingen vertoont de gehele Belgische overheid een tekort van 2,7% van het Binnenlands Brutoproduct (BBP) en de federale overheid (Entiteit I) sluit haar begroting 2013 af met een vorderingensaldo van 2,5%.

“De federale overheid en de sociale zekerheid halen dus hun doelstellingen” heeft Olivier Chastel verklaard. “We blijven ruim beneden de referentiewaarde van 3% van het BBP en we beschikken dus over een veiligheidsmarge”. Voor wat betreft het vorderingensaldo haalt België immers betere resultaten dan verscheidene buurlanden.

Het verschil met de doelstelling van – 2,5% voorzien in het Stabiliteitsprogramma situeert zich bijna uitsluitend bij Entiteit II en dan vooral bij de minder gunstige ramingen betreffende de lokale overheden.

Ter herinnering: de Europese Commissie was in november jl.  van mening dat België concrete acties en effectieve maatregelen inzake de begroting heeft genomen. De Europese Commissaris Olli Rehn verklaarde toen dat België mits het voortzetten van de inspanningen de buitensporige tekortprocedure in de lente van 2014 zou kunnen verlaten.

Voor wat betreft het verschil tussen de jaren 2012 en 2013 kan dankzij de inspanningen van Entiteit I (de federale overheid) een verbetering met 1,3% vastgesteld worden (het tekort wordt van 4% tot 2,7% teruggedrongen).

Vorig jaar bedroeg het totaal van de primaire uitgaven € 46,064 miljard. Dit is een vermindering met € 422 miljoen vergeleken met 2012.

“Dankzij de inspanningen die geleverd werden door de verscheidene departementen en door de continue monitoring verricht door de FOD B&B halen we onze doelstelling van 819 miljoen inzake de onderbenutting van kredieten” verheugde Olivier Chastel zich.

Bovendien bleef de regelmatige opvolging van de uitvoering van de begroting niet tot de verslagen van het Monitoringcomité en de begrotingsaanpassingen beperkt: dankzij de maandelijkse vergaderingen van het Schatkistcomité konden de realisaties van de fiscale ontvangsten en van de primaire uitgaven van de federale overheid opgevolgd worden. Ze werden met de te realiseren doelstellingen of met de ramingen gebruikt in de begroting vergeleken” legde minister Chastel uit.

De Regering zal nog andere publicaties met nauwkeurigere cijfers betreffende de uitvoering van de begroting 2013  ontvangen, in het bijzonder de publicatie van het Jaarverslag van de Nationale Bank halfweg februari, de vooruitzichten van de Europese Commissie eind februari, een eerste raming eind maart van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) en tenslotte de publicatie van de Staatsrekeningen door dezelfde instantie in september.

Powerpoint Budget 2013 van Minister Olivier Chastel

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire