Op vrijdag 29 november heeft het Overlegcomité dat samengesteld is uit vertegenwoordigers van de Regeringen van de federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen een akkoord bereikt over de implementatie van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie.

België heeft dit Verdrag op 2 maart 2012 ondertekend. Het Verdrag is op 1 januari 2013 in werking getreden. Dankzij de “gouden regel” en het automatische correctiemechanisme moet dit Verdrag de begrotingsdiscipline in de eurozone versterken.

Door het Begrotingsverdrag moeten de nationale begrotingen van de deelnemende Lidstaten in evenwicht zijn of een overschot vertonen. Aan deze doelstelling wordt geacht te zijn voldaan indien het jaarlijks structureel tekort van de algemene overheid de middellangetermijndoelstelling bereikt of het convergentietraject in die richting zoals bepaald in het Stabiliteitsprogramma. De benedengrens is een structureel tekort van 0,5% van het nominaal Bruto Binnenlands Product. Indien significante afwijkingen van de middellangetermijndoelstelling of van het aanpassingstraject in die richting worden vastgesteld, treedt automatisch een correctiemechanisme in werking. Dit mechanisme houdt onder meer in dat de betrokken verdragsluitende partij maatregelen dient uit te voeren om de afwijkingen binnen een welbepaalde termijn te corrigeren.

De verscheidene beleidsniveaus moesten het eens met elkaar worden over een samenwerkingsovereenkomst tussen de Federale overheid en de deelstaten. Een besluit van de Raad van de Europese Unie in het kader van buitensporigtekortprocedure voorzag erin dat “België uiterlijk op 31 december 2013 een verslag moest indienen betreffende de voorgenomen uitvoering van de eerste aanbeveling die uit hoofde van het Europees semester is gedaan betreffende het treffen van expliciete coördinatieregelingen om ervoor te zorgen dat de budgettaire doelstellingen binnen een middellangetermijnplanningsperspectief op het federale niveau en de subfederale niveaus bindend zijn”.

“Ik verwelkom de samenwerkingsovereenkomst die tot stand gekomen is tussen de vertegenwoordigers van de Regeringen van de federale Overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen. België komt zijn verbintenissen ten opzichte van de Europese Unie na : voortaan is elke entiteit van het land verantwoordelijk voor het naleven van zijn begrotingsdoelstellingen” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel. Elk jaar moet de Afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën evalueren in hoeverre de verbintenissen aangegaan door de verdragsluitende partijen nageleefd worden.

Nu dient het ratificatieproces van het Europees Begrotingsverdrag op het Belgische niveau verder gezet worden, in het bijzonder door de Franstalige entiteiten. Aangezien de begrotingsdiscussies tussen Entiteit I en Entiteit II positief worden afgesloten, staat niets meer de ratificatie van het Verdrag door de Parlementen van de deelstaten die het nog niet gedaan hebben in de weg.

De instemmingsakten van het samenwerkingsovereenkomst moeten nu aan de respectievelijke  Parlementen voorgelegd worden.

 

Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie :

http://european-council.europa.eu/media/639232/08_-_tscg.nl.12.pdf

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire